Kto sme Prečo Ako Petícia Váš príbeh

KONKRÉTNE KROKY, KTORÉ BY MALA VLÁDA ZAČAŤ ROBIŤ HNEĎ

Znižovanie platových nerovností

Znižovanie platových nerovností

Na Slovensku je rozdiel medzi platmi mužov a žien za tú istú prácu 9 %. To je tretie najhoršie umiestnenie v rámci krajín EÚ. Nižšie platy sú nielen nespravodlivé, ale tiež znižujú úspory a výšku dôchodkov žien, čo prispieva k tomu, že sú v starobe viac ohrozené chudobou. Zaveďme povinné zverejňovanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami na rovnakej pozícii, či v rovnakom pracovnom zaradení pre súkromné spoločnosti, aj verejné inštitúcie.

Znižovanie ženskej chudoby

Znižovanie ženskej chudoby

DÔCHODKOVÉ PRÁVA

Najrýchlejšou cestou do chudoby je dnes rozvod a status samoživiteľky, keďže minimálna výška výživného sa počíta z 30% životného minima (27,13 EUR), čo znamená, že mnoho žien dostáva zúfalo nízke výživné nepostačujúce ani na pokrytie základných živnotných nákladov. Neplatená práca v domácnosti, ako je starostlivosť o deti, rodinu vrátane jej starších členov, sa zvyčajne týka práve žien. Tie v dôsledku tejto deľby úloh majú nižšie príjmy alebo dlhšie obdobia v živote, počas ktorých nepracujú, čo sa prejavuje vo výške ich úspor a dôchodkov. Preto je potrebné presadiť, aby dôchodkové práva manželov a partnerov s deťmi boli zdieľané. Za obdobie, počas ktorého partneri spolu vychovávajú deti, sa ich odvody do Sociálnej poisťovne sčítajú a v prípade straty jedného z partnerov by ten druhý dostával presnú polovicu, teda rovnaký dôchodok.

VÝŽIVNÉ

Prehodnotiť vymáhanie výživného a to tak, že sa výrazne obmedzí možnosť, keď jeden z partnerov zaplatí len symbolickú časť z výživného, avšak zákon na neho hľadí ako na osobu, ktorá sa snaží platiť svoje záväzky a nemôže od neho zvyšok výživného efektívne vymáhať. Zároveň je potrebné nastaviť automatické pridelenie náhradného výživného a vymáhanie preniesť na plecia štátu. Zdravý vývin detí musí byť prioritou!

Predĺženie materskej dovolenky pre osamelých rodičov na dobu 52 týždňov pomôže tiež eliminovať ženskú chudobu. Chceme, aby rodič, ktorý nemá partnera, s ktorým by mohol zdieľať náklady a starostlivosť o dieťa (čo je stále väčšinou žena), mal zabezpečenú primeranú náhradu príjmu aspoň v priebehu prvého roku veku dieťaťa.

Rovnocenné rodičovské práva

Rovnocenné rodičovské práva pri starostlivosti o deti a ďalších závislých členov rodiny

Zapojenie oboch partnerov do starostlivosti o deti má veľký prínos nielen pre funkčnosť rodinných vzťahov, ale aj pre rozvoj dieťaťa a kvalitu života celej rodiny. Skúsenosti z iných krajín dokazujú, že rodičia, ktorí sa delia o starostlivosť, majú druhé dieťa spravidla rýchlejšie. Práve väčšie zapojenie mužov do starostlivosti o deti a domácnosť prispieva k postupnému odstraňovaniu spoločenských stereotypov a nerovností. Tie sa prejavujú napríklad na trhu práce, kde je žena často vnímaná ako tá, ktorá sa bude starať o domácnosť a muž sa ocitá pod tlakom byť hlavným živiteľom rodiny. Takéto rozdelenie úloh môže niektorým rodinám vyhovovať, no chceme, aby bolo výsledkom slobodnej voľby.

Preto navrhujeme vláde, aby zaviedla:

  1. Plne preplácané otcovské voľno počas prvých dvoch týždňov od narodenia dieťaťa
  2. “Striedací“ bonus k rodičovskému príspevku na obdobie troch mesiacov – ide o bonusový rodičovský príspevok, ktorý získajú tie rodiny, ktoré sa pri starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku aspoň na tri mesiace vystriedajú
  3. Zľavu na poistnom pre zamestnávateľov, ktorí poskytujú flexibilné formy práce alebo zabezpečujú služby pre rodičov na starostlivosť o dieťa, ako je napr. firemná škôlka – napríklad skrátené pracovné úväzky, pružný pracovný čas, či práca z domu alebo zdieľané pracovné miesto
  4. Flexibilné poberanie Rodičovského príspevku – nie všetci rodičia sú rovnakí, niektorí chcú ísť do práce skôr a niektorí by si chceli čas strávený doma s dieťaťom predĺžiť. Štát má určiť jeden balík peňazí, ktorý dostane rodina na každé dieťa a bude si ho môcť vybrať v rôznych rýchlostiach. Ak si ho vyberie rýchlejšie, výška rodičovského príspevku bude tiež vyššia. Ak si rodičia poberanie rodičovského príspevku predĺžia napr. na 4 roky, jeho suma bude nižšia.
  5. Nárokovateľnosť škôlky pre všetky deti od 3 rokov veku a zároveň kompenzáciu rodičom, ktorých deti miesto v škôlke nedostanú, vo forme zvýšeného Príspevku na starostlivosť o dieťa na rovnakú sumu, v akej je aktuálne Rodičovský príspevok, a predĺženia jeho nároku na deti až do 6 rokov veku.
  6. Transparentný bodový systém na prijímanie všetkých detí do škôlok podľa jednotných a spravodlivých kritérií.
  7. Zavedieme do zákona právny rámec pre opatrovateľov a opatrovateľky, ktoré dnes pôsobia v šedej zóne. Bez prílišnej byrokracie umožníme rodinám, aby táto forma starostlivosti o ich deti bola legálna a bezpečná.
boj proti násiliu na ženách

Účinný a systémový boj proti násiliu páchanému na ženách a ich deťoch

Na Slovensku domáce násilie zažila jedna štvrtina žien, z ktorých tri štvrtiny žien zažili toto násilie od partnera. Až 85 % žien nevyhľadalo po incidente sexuálneho násilia žiadnu pomoc. Všetky tieto fakty svedčia o tom, že na Slovensku stále chýbajú nielen informácie o problematike násilia, ale aj systematické riešenia, akými sú napríklad vzdelávanie všetkých, ktorí vstupujú do systému pomoci ženám (polícia, súdy, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci), ale aj osveta verejnosti. Násilie na ženách je tiež jedným z dôvodov nechcených tehotenstiev. Je potrebné odstraňovať škodlivé stereotypy a čo najskôr implementovať tzv. .

(Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu), ktorý Slovensko podpísalo ako jedna z prvých krajín Rady Európy a doposiaľ ho neratifikovala. Tento dohovor predstavuje praktický nástroj – medzinárodnú komplexnú stratégiu, ktorá pokrýva všetky oblasti súvisiace s násilím páchaným na ženách (vzdelávanie, primárna prevencia, úloha médií, oblasť služieb, legislatívne opatrenia). Slovensko jeho ratifikáciou príjme už vytvorené mechanizmy na monitorovanie implementácie riešení a bude reportovať medzinárodnej organizácii o tom, aký pokrok v tejto oblasti dosahuje.

Účinne bojovať s násilím na ženách a deťoch však neznamená len ratifikovať Istanbulský dohovor. Ako krajina musíme reálne ukázať, že táto téma sa týka nás všetkých a dávame prioritu jej riešeniu. Preto je nevyhnutné zamerať sa na praktické kroky, a napríklad podporiť udržateľné financovanie krízových a prevenčných centier zo štátneho rozpočtu ale aj na vytvorenie bezpečných ženských domov.

Ochrana práv žien pred, počas a po pôrode

Ochrana práv žien pred, počas a po pôrode

Pôrod by mal patriť medzi najkrajšie momenty v živote ženy. Pre mnohé sa však stáva traumatickou skúsenosťou, ktorá vedie k problémom s dojčením, odmietaniu ďalšieho dieťaťa, alebo, ak si to môžu dovoliť, snahe rodiť v zahraničí. Existuje pritom mnoho nenáročných opatrení, ktoré môžu prispieť k

Ženy na Slovensku napríklad stále nemôžu rodiť len s pôrodnou asistentkou bez prítomnosti lekára – v Česku je pritom táto možnosť už od roku 2014. Takisto nemajú možnosť tzv. ambulantného pôrodu, to znamená, v prípade bezproblémového pôrodu môže žena odísť z nemocnice skôr než po štyroch dňoch. Chýba nám systém nadväznej starostlivosti – žena by mala mať možnosť, aby sa o ňu starala ňou vybraná pôrodná asistentka ideálne už v tehotenstve, previedla ju pôrodom a následne aj v popôrodnom období, jej pomáhala napríklad s dojčením.

Je nevyhnutné zavedenie, dôsledná aplikácia a kontrola medzinárodne platných štandardov kvality zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch („mother-friendly hospital“ štandardy) a tiež v popôrodnom období („baby-friendly hospital“ štandardy).

Je potrebné rozšírenie z oblasti pôrodníctva a ich zverejňovanie podľa regiónov aj zdravotníckych zariadení s cieľom zlepšenia podmienok v pôrodniciach.

Na Slovensku tiež chýbajú transparentné dáta z oblasti tehotenskej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti, ktoré by umožnili sledovať vývoj kvality a tiež podporili informovanú voľbu zdravotníckeho zariadenia budúcej matky.